تنبلی

بسم الله

استرس عجیبی وجودم را گرفته.
شاید از درس نخواندن باشد.
خدا را فراموش کرده ام.

شنبه : جبر۳
یکشنبه : اقتصاد مهندسی
سه شنبه : تحقیق در عملیات

خدا به خیر کنه